Int. Kendo Cup of Belgrade 2012 Finals – Video

Foto: Kendo Savez Beograd Individual Final: Ban (Agatsu, Zagreb) White  – Mandia ( Kodokan, Alessandria) Red   Team Final: Yonshin Zen (Macedonia) White – Makoto Mix (Serbia&Italy) Red 1. Sempo 2. Jiho 3. Chuken 4. Fukusho   5. Taisho   Congrats to All!